Handledning/coachning

Handledning är ett suveränt rum för reflektion som fler borde få tillgång till i sitt arbetsliv. Inom psykiatrin och den sociala omsorgen finns en längre tradition med handledning, men även inom näringslivet börjar allt fler upptäcka vinsterna med utrymmet där chefer och medarbetare får tillfälle att ventilera och undersöka det som händer på jobbet.

För chefer, som ofta känner sig ensamma i sin roll, ger en handledningsgrupp möjlighet att dela tankar kring förhållningssätt till ledarskapet och prova nya idéer och handlingsalternativ.
För annan personal ger handledning möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll och sitt medarbetarskap, och förbättra samarbetet med kollegerna.
För alla kan handledning ge kompetenshöjning, personlig utveckling, ökad motivation och arbetsglädje. Den förebygger också stress och utbrändhet.

Fördelen med grupphandledning är att man där får jobba med relationerna till varandra, vilket förbättrar samarbetet och kommunikationen. Och välfungerande relationer är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för en organisation.
För vissa personer och dilemman kan enskild handledning passa bättre.

I dag har coachning blivit ett trendigt och utbrett begrepp. Ibland är skillnaden mellan coachning och handledning mest ett semantiskt krumsprång, ibland skiljer sig innehållet åt. Generellt kan man säga att coachning är mer inriktad mot ett bestämt mål och oftare individuell. Medan handledning mer fungerar som ett allmänt och fortlöpande stöd i vardagliga dilemman.

Viktigare än benämningen är för mig att stödet anpassas till deltagarnas behov. Jag föredrar att kalla det handledning för att det är ett beprövat och informativt ord.

Jag har gått en tre terminer lång handledarutbildning vid Ersta Sköndals högskola. Min psykologiska kompetens och organisationskunskap kommer väl till pass i handledningsuppdragen. Hittills har jag mest handlett inom vården och mediebranschen, som jag har egen praktisk yrkeserfarenhet från. Men jag har också handlett inom den sociala omsorgen och provar gärna nya branscher.

Om gruppen så önskar kommer jag naturligtvis till er, och jag har inget emot att resa.
Men jag tror att det är bra att komma ifrån sin arbetsplats och att den neutrala lokalen underlättar öppnare perspektiv,
så grupper i Stockholm brukar jag rekommendera att komma till min lokal på Vasagatan.